Algemene Voorwaarden

Online Zakelijk Kompas

De officiële handelsnaam voor het platform waar specifieke producten op worden aangeboden.

ElementMedia

ElementMedia maakt op een eigen manier creaties op het web. Door de betrokkenheid van ElementMedia in het gehele online proces van een klant, worden alle elementen aan elkaar verbonden en ontstaat er een mooi geheel waar de klant blij mee is. Onderdeel van het verbinden van elementen zijn de projecten van ElementMedia die bijdragen aan het inrichten van het online proces van een klant. Niet alleen op het gebied van webontwikkeling, maar ook het gebied van affiliate marketing wordt de klant door ElementMedia geholpen. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van deze Algemene voorwaarden. 

1. Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van ElementMedia.
 • Diensten: al hetgeen ElementMedia ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant verstrekte opdrachten maakt en/of onderneemt, waaronder mede begrepen de door ElementMedia aangeboden Producten.
 • ElementMedia: Léon Gotjé, mede handelend onder de naam ElementMedia en Online Zakelijk Kompas, is de opdrachtnemer die de Diensten aan de Klant aanbiedt en uitvoert en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5847063.
 • Klant: iedere (rechts)persoon met wie ElementMedia een Overeenkomst aangaat, dan wel een aanbieding doet.
 • Overeenkomst: al hetgeen tussen ElementMedia en de Klant is overeengekomen.
 • Partij(en): ElementMedia en/of de Klant.
 • Producten: tools, plugins en/of applicaties waarop bepaalde Diensten van ElementMedia beschikbaar worden gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot Online Zakelijk Kompas.

2. Toepasselijkheid

Op alle rechtsbetrekkingen met ElementMedia zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door ElementMedia uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen of offertes van ElementMedia zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van ElementMedia. Voorts komt een Overeenkomst tot stand doordat ElementMedia zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een Overeenkomst. 

4. Herroepingsrecht 

Op digitale Producten geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de Overeenkomst heeft de Klant uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en ingestemd met de directe levering van het Product.

5. Duur en opzegging 

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van de maand door middel van een e-mailbericht aan ElementMedia. De bewijslast voor het juist uitvoeren van een beroep op dit artikel ligt bij de Klant.

6. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van ElementMedia redelijkerwijs noodzakelijk is, is ElementMedia gerechtigd om (namens en) voor rekening van de Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal ElementMedia de Klant hierover informeren.

7. Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die ElementMedia meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ElementMedia ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
 3. De Klant garandeert dat de door haar aan ElementMedia de geleverde zaken geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Klant vrijwaart ElementMedia voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk en zal ElementMedia alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn. 

8. Leveringstermijn(en)

 1. Door ElementMedia opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor ElementMedia nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Ingeval van overschrijding door ElementMedia van enige termijn is ElementMedia eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim. 

9. Prijzen

ElementMedia is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen. Prijsverhogingen naar aanleiding van de door ElementMedia toegepaste indexatie levert voor de Klant geen grond op voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

10. Facturering en betaling

 1. De Klant dient binnen veertien dagen na factuurdatum de factuur te voldoen. 
 2. De Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die ElementMedia op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is ElementMedia bevoegd de (verdere) nakoming van alle Overeenkomsten met de Klant op te schorten.
 3. Indien de Klant een machtiging tot automatische incasso aan ElementMedia heeft verstrekt, is het ElementMedia toegestaan vanaf de datum van de factuur het verschuldigde bedrag van het bij ElementMedia bekende rekeningnummer van de Klant af te schrijven. Mocht de verschuldigde vergoeding niet kunnen worden geïncasseerd en/of worden gestorneerd, dan geldt dat de Klant in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd dan wel wordt gestorneerd. 
 4. Bij een niet tijdige betaling door de Klant en/of indien een automatische incasso wordt gestorneerd, is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant komen te haren laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

11. Gebruik Product 

 1. Voor het gebruik van het Product ontvang de Klant inloggegevens van ElementMedia. De Klant dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van het Product tegen te gaan. 
 2. ElementMedia is niet aansprakelijk en aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid voor het (laten) functioneren van het Product.
 3. ElementMedia is bevoegd om wijzigingen in het Product aan te brengen. Door voornoemde aanpassingen kunnen bestaande functionaliteiten vervallen, dan wel worden uitgebreid. Deze aanpassingen leveren geen (toerekenbare) tekortkoming door ElementMedia op. 
 4. ElementMedia is niet aansprakelijk en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de door de Klant op het Product geplaatste inhoud. ElementMedia heeft het recht om informatie op het Product te wijzigen of te verwijderen. 
 5. Door inbreng van informatie in het Product gaat de Klant ermee akkoord dat deze informatie eventueel kan worden gedeeld met andere derden. 
 6. Indien de Klant (een gedeelte van) het bedrijf van de Klant waarop de Overeenkomst ziet verkoopt aan een derde, blijft de Klant verantwoordelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij de koper de Overeenkomst (met schriftelijke toestemming van ElementMedia) van de Klant overneemt. ElementMedia is niet verantwoordelijk voor enige communicatie jegens de koper omtrent de (inhoud van de) Overeenkomst, dan wel de gevolgen indien de Overeenkomst niet door de Klant wordt overgenomen. ElementMedia is eveneens niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige overgang van het bedrijf van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de (zorgvuldige) overdracht van het bedrijf van de Klant, het Product en/of de Diensten en de betreffende communicatie daaromtrent jegens de kopende derde. 
 7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups, waaronder begrepen back-ups van de website van de Klant, dan wel van alle informatie die door de Klant op het Product van ElementMedia wordt geplaatst. 

12. Misbruik Product 

 1. De Klant zal zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van het Product en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen dat door ElementMedia verwacht mag worden van een zorgvuldige gebruiker. In het bijzonder voor de volgende punten:
  • a. geen gegevens op het Product plaatsen welke inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
  • b. geen producten of diensten aanbieden welke onrechtmatig verkregen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  • c. het is de Klant niet toegestaan het Product op welke wijze dan aan derden beschikbaar te stellen;
  • d. niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  • e. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor de Klant niet geautoriseerd is;
  • f. geen op het systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van het Product veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende;
  • g. niet op een zodanige wijze gebruikmaken van het Product dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van het Product kan worden toegebracht;
  • h. het gebruik van het Product is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden; 
  • i. het is de Klant niet toegestaan het Product te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’.
 2. ElementMedia kan het gebruiksrecht van het Product ten aanzien van de Klant – met onmiddellijke ingang, zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen en zonder tekort te schieten – beëindigen in geval van misbruik van het Product, gebruik van Product in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of indien ElementMedia hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar oordeel van ElementMedia.

13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door ElementMedia vervaardigde en geleverde zaken en uitgevoerde Diensten, berusten bij ElementMedia, of toeleveranciers/licentiegevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. ElementMedia behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde zaken en de door de Klant ontwikkelde zaken geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken.
 3. Met het sluiten van de Overeenkomst verleent ElementMedia aan de Klant het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrecht ten aanzien van de uit de Overeenkomst vervaardigde zaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het betreffende gebruiksrecht is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. 
 4. De Klant is gedurende de duur van de Overeenkomst niet gerechtigd tot aanpassing, herhaling, kopiëren of vermenigvuldiging van de in Overeenkomst vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ElementMedia. 
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, blijven alle uit de Overeenkomst vervaardigde zaken en rechten (van intellectuele eigendom) voortvloeiende uit de Overeenkomst eigendom van ElementMedia en komen alle verstrekte rechten van de Klant te vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

14. Privacy 

 1. Partijen houden zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij. 
 2. De Klant stelt ElementMedia onmiddellijk in kennis indien naar de mening van de Klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. 
 3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op ElementMedia mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ElementMedia door of namens de Klant verwerkt worden.

15. Klachten

 1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan ElementMedia. Na verloop van deze termijn wordt de Klant geacht haar instemming met de geleverde Diensten te hebben gegeven. 
 2. Als de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de Diensten, dan zullen de Diensten waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden geleverd. De eventuele kosten voor meerwerk kunnen door ElementMedia bij de Klant in rekening worden gebracht. 

16. Opschorting en ontbinding

 1. ElementMedia is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn en onverminderd de verder toekomende rechten, indien ElementMedia van mening is dat de uitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de Overeenkomst, dan wel indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met ElementMedia gesloten Overeenkomst.
 2. In alle van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van ElementMedia op de Klant direct en in hun geheel opeisbaar en is ElementMedia gerechtigd om de uit de Overeenkomst vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren terug te nemen. 

17. Aansprakelijkheid

 1. ElementMedia heeft een inspanningsverplichting om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. ElementMedia zal zich inspannen om de Diensten naar behoren en met zorg te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat de Diensten te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn. 
 2. Bij incidenten of storingen die het gevolg zijn van storingen die buiten de verantwoordelijkheid van ElementMedia vallen, zoals storingen bij een (software)provider en/of andere derden, wordt de hersteltijd opgeschort tot het moment dat de dienst van de derde weer beschikbaar is. 
 3. ElementMedia is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de Klant ter beschikking zijn gesteld.
 4. Onverminderd de elders in de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van ElementMedia, is de aansprakelijkheid van ElementMedia beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Diensten, dan wel tot vergoeding van het bedrag waarop de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. 
 5. Voorzover de Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van ElementMedia, dan wel van door ElementMedia ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door ElementMedia te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst van één maand voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 6. ElementMedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op de apparatuur, zuivere vermogensschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Ieder vorderingsrecht van de Klant vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

18. Overmacht

 1. ElementMedia is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is ElementMedia gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ElementMedia tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is ElementMedia bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ElementMedia onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), overstroming, belemmerende maatregelen van enige autoriteit, gebrek aan werkkrachten, storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, een (d)dos aanval, stroomstoringen en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van ElementMedia of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land. 

19. Geheimhouding 

De Klant is – behoudens schriftelijke toestemming van ElementMedia – verplicht alle vertrouwelijke informatie m.b.t. de uit te voeren en uitgevoerde Diensten geheim te houden. De geheimhoudingsverplichting legt de Klant ook de door haar in te schakelen derden op. 

20. Boete

Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 12, 13, 14 en 19 van deze Algemene voorwaarden verbeurt de Klant ten behoeve van ElementMedia zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Klant in overtreding is. Een door de Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van ElementMedia op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

21. Overige bepalingen

 1. ElementMedia mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen. Eenzijdige wijziging van de Algemene voorwaarden levert geen grond op voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. 
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin de relatie tussen de Klant en ElementMedia eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ElementMedia en de Klant is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van ElementMedia is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.